Předmanželská smlouva
1.4.2016 1157 Views

Předmanželská smlouva

Předmanželskou smlouvou snoubenci upravují své vzájemné majetkové vztahy.

 

Rozsah společného majetku manželů (SJM) a způsob jeho spravování je obecně upraven v občanském zákoníku (§ 143-151 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších novelizací), a majetkové vztahy mezi manželi tak mohou fungovat i bez smluv uzavřených před vstupem do manželství nebo pozdější dohodou mezi manželi. Obecně lze konstatovat, že společné jmění manželů tvoří majetek nabytý některým z manželů nebo oběma během trvání manželství (s určitými výjimkami – dědictví, dar, restituce, apod.) a závazky, které jednomu nebo oběma manželům společně vznikly během trvání manželství. Při zániku manželství je pak třeba tento společný majetek vypořádat, kdy každý z manželů má v zásadě nárok na jednu polovinu.Stejně jako vlastní manželé, mohou se i snoubenci však rozhodnout pro modifikaci výše popsaného obecného vymezení SJM. Nástrojem, který k tomu slouží je tzv. „předmanželská smlouva“ uzavřená podle ustanovení § 143a odst. 3 občanského zákoníku.
Zákon vyžaduje, aby tato smlouva byla mezi snoubenci uzavřena formou notářského zápisu, tj. způsobem obdobným, kterým manželé (tj. v době po uzavření sňatku) mohou též modifikovat své SJM (tzn. v době kdy již existuje). Snoubenci tak mohou odchylně sjednat předmět SJM (v tomto případě do budoucna po vzniku manželství), mohou ho také rozšířit nebo zúžit (což bude častější). Snoubenci mohou takto odchylně od zákona upravit i vlastní správu SJM (když zákon stanoví, že manželé společné jmění udržují a užívají společně). Konečně, nemají-li snoubenci vůbec zájem na společném vlastnictví, mohou si vyhradit zcela nebo zčásti vznik SJM až ke dni zániku manželství, pokud nejde o věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti. Předmanželská smlouva může být po dohodě manželů v budoucnu změněna. Pro úplnost je třeba konstatovat, že takovou smlouvou však nelze měnit podíl v jakém budoucí manželé nabývají vlastnické právo (např. není možné stanovit, že jeden z manželů nabývá 1 a druhý 3 vlastnického podílu), ale lze pouze ustanovit, zda nějaká majetková hodnota či závazek do SJM spadají či nikoliv. V zásadě je možné říci, že uzavřít předmanželskou smlouvu je vhodné tehdy, pokud jeden ze snoubenců, s ohledem na jeho současnou majetkovou pozici, očekává výrazně vyšší příjmy nebo závazky i v budoucnu (např. pokud podniká), a může tak být vhodné upravit si předpokládané majetkové poměry s předstihem, aby později nedocházelo k neočekávaným konfliktům či k ohrožení rodinného majetku. Pro úplnost je třeba dodat, že pokud má snoubenec určitý majetek již před uzavřením manželství, nestává se sňatkem tento majetek automaticky společným jměním manželů. Původní majetek manžela totiž zůstává v jeho výlučném vlastnictví a druhý si na něj nemůže činit žádné nároky. Předmanželská smlouva se tedy takového majetku netýká.
Smlouva musí být uzavřena formou notářského zápisu, jinak je neplatná. Účinky této smlouvy nastanou až po uzavření manželství. Pokud tedy došlo předmanželskou smlouvou nebo pozdější dohodou mezi manželi k zúžení nebo rozšíření SJM, bude při zániku manželství rozděleno pouze to, na čem se manželé společně domluvili.

 

Previous Kalendář příprav
Next Formality

About author

You might also like

Před svatbou

Květiny a dekorace

Květiny a květinová výzdoba Pokud jste na cestě ke květinářce či chcete-li floristce, měla byste již vědět jaké svatební šaty budete oblékat, a pro výzdobu svatební tabule či celého místa konání hostiny byste

Před svatbou

Formality

Před svatebním obřadem budete muset zařídit hodně věcí, zvláště pak formalit ohledně samotné svatby. Tou nejdůležitější, bez které se žádná svatební příprava a vlastně i samotná svatba nemůže konat, jsou dokumenty,