Formality
8.4.2016 1226 Views

Formality

Před svatebním obřadem budete muset zařídit hodně věcí, zvláště pak formalit ohledně samotné svatby. Tou nejdůležitější, bez které se žádná svatební příprava a vlastně i samotná svatba nemůže konat, jsou dokumenty, které náš stát a právní systém po snoubencích požaduje. Na matrice si sjednáváte datum, hodinu a místo konání obřadu. Na základě žádosti, pokud si snoubenci vyberou jiné místo, než obřadní síň, povoluje matrika konání obřadu na jiném vhodném místě. Na přesné formulaci žádosti se vždy můžete domluvit s matrikářkou.
1. 7. 2006 vstoupil v platnost dlouho očekávaný zákon o registrovaném partnerství, který umožňuje soužití osob stejného pohlaví.

Dokumenty, které snoubenci (občané České republiky) předkládají na matrice v místě konání civilní svatby:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství (je k dispozici na kterémkoli matričním úřadě),
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost (platný občanský průkaz, cestovní pas)
 • rodný list (originál, ne kopii),
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem)
 • výpis z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
 • úmrtní list zemřelého manžela/ ky,
 • případný pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství.
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • je-li jeden ze snoubenců osoba stižena duševní chorobou – předkládá rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

Formulář

Dotazník či protokol o uzavření manželství najdete na každé matrice. Matriční úřad vaším podpisem v zadní části formuláře – nejlépe na místě před paní matrikářkou – považuje podání žádosti o manželství za závazně objednané, společně s uhrazením poplatku. V případě nedostavení se na obřad se poplatek krátí o 50 %. V dotazníku jsou uvedena vaše jména a data narození, stav, vzdělání a adresa, ale také se musíte domluvit na společném příjmení a příjmení pro vaše budoucí děti.

Příjmení

Stejně jako žena si většinou bere příjmení muže, tak ale i muž může přijmout příjmení ženy. Také si může každý nechat své původní příjmení. Další variantou je, že ten kdo změní příjmení, může si připojit ke společnému příjmení své dřívější. (např. Jana Nováková si vezme Jana Svobodu – bude se podepisovat Jana Svobodová Nováková). V případě svateb, kdy jedním z páru je cizinec nebo Čech s trvalým pobytem v zahraničí může žena požádat o příjmení  v mužském tvaru bez přechylování tzn. bez -ová, které se používá v češtině. O všech těchto variantách a možnostech se vždy domlouváte předem přímo s matrikářkou.

Svědci

Svědci se prokazují průkazem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem) a musí být starší 18ti let. Při uzavření manželství se do protokolu o uzavření manželství zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků. Pokud je svědek cizinec a nemá rodné číslo, uvádí se datum, místo a stát jeho narození.

Poplatky

3000,- Kč – svatba mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR
2000,- Kč – svatba mezi snoubenci, kdy jeden z nich nemá trvalý pobyt na území ČR
1000,- Kč – při vydání povolení uzavřít sňatek mimo úředně určenou místnost nebo určený čas
500,-Kč – vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
Další poplatky jsou pak u párů zahraničních (i když je jen jeden z páru cizinec), platby za překlady soudním tlumočníkem, soudní tlumočník při svatebním obřadu, kolek na cizinecké polici za potvrzení o pobytu ke sňatku.

Dokumenty, které předkládají snoubenci, kdy jeden či oba jsou cizinci

Snoubenec, který je cizincem předloží:

 • doklad, kterým je možno prokázat totožnost (cestovní pas)
 • rodný list (originál)
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, potvrzení o osobním stavu a pobytu, který nesmí být k datu uzavření manželství starší šesti měsíců
 • úmrtní list zemřelého manžela
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,

Je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií ČR, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší sedmi pracovních dnů. Potvrzení si musí vyzvednout snoubenec osobně na cizinecké policii a zde předkládá cestovní pas, hradí se správní poplatek formou kolku, formulář je k dostání přímo na místě

Od 1. 7. 2008 – o potvrzení o oprávnění k pobytu nemusí již žádat státy EU a některé státy Schengenu. Podrobné informace podá vždy matrika. Veškeré dokumenty, které se předkládají na matrice, musí být podle mezinárodních dohod ověřeny buď superlegalizací nebo Apostillou (tuto informaci ke každému státu podá při objednání svatebního obřadu matrika) a musí být přeloženy do českého jazyka českým soudním tlumočníkem. Seznam soudních tlumočníků či překladatelských a tlumočnických agentur najdete na soudech či na internetu. U svateb, kdy jeden či oba z páru nebo svědek nemluví česky, je povinnost mít u obřadu soudního tlumočníka. Tlumočník musí být jmenovaný ministrem spravedlnosti nebo Krajským soudem a mít k tomuto úkonu oprávnění. Tlumočníka si snoubenci hradí na své náklady. Bez tlumočníka nemůže být sňatek uzavřen.

Církevní sňatek

Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení, vydané příslušným matričním úřadem o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření manželství a od jehož vydání v den obřadu neuplynuly více než tři měsíce. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno na základě písemné žádosti snoubenců a po předložení dokladů k uzavření manželství. Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před příslušným orgánem církve, v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony a před dvěma svědky. K písemné žádosti o vydání osvědčení pro církevní obřad snoubenci předkládají stejné doklady jako v případě civilního sňatku jak občanů ČR tak cizinci.

 

Previous Předmanželská smlouva
Next Zásnuby a požádání o ruku

About author

You might also like

Před svatbou

Předmanželská smlouva

Předmanželskou smlouvou snoubenci upravují své vzájemné majetkové vztahy.   Rozsah společného majetku manželů (SJM) a způsob jeho spravování je obecně upraven v občanském zákoníku (§ 143-151 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění

Před svatbou

Květiny a dekorace

Květiny a květinová výzdoba Pokud jste na cestě ke květinářce či chcete-li floristce, měla byste již vědět jaké svatební šaty budete oblékat, a pro výzdobu svatební tabule či celého místa konání hostiny byste